Uutta potkua!

20.12.2019

Loppuvuoden 2019 aikana Harjulassa pilotoitiin ”Uutta potkua!” -vertaisohjaamisen koulutusta. Mukaan etsittiin laajassa verkostoyhteistyössä työelämän ulkopuolella olevia 18-29-vuotiaita nuoria. Tavoitteena oli saavuttaa sellaisia nuoria, joilla on opiskelu- ja työelämävalmiuksiin liittyviä haasteita, kuten sosiaalisten tilanteiden pelkoa, mielenterveyshaasteita tai koulukiusaamistaustaa.

Nuoret kokivat, että ryhmässä toimiminen, oman projektin ja ryhmänohjauskerran suunnittelu ja toteuttaminen kasvatti heidän omaa vastuunottoaan. Kaikki nuoret sitoutuivat ryhmään ja ohjasivat oman ryhmäkertansa jännityksestä huolimatta. Ryhmän vuorovaikutus koettiin toimivaksi: kuunneltiin ja keskusteltiin paljon nuorten itsensä omassa ohjauksessaan esille ottamista, heille tärkeistä aiheista.

Nuoret myös oppivat ohjaustaitoja, kuten suunnitelmallisuutta, ajanhallintaa, muutoksen sietokykyä ja joustavuutta omaa ryhmäkertaa suunnitellessaan ja sitä toteuttaessaan. Itsetuntemus ja omien vahvuuksien tunnistaminen parani pilotin aikana. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen, minäkuvan eheys, tunteiden hallinta sekä halu oppia uutta ja kehittää itseään olivat itsetuntoon ja vahvuuksiin liittyviä aihealueita, joita ryhmän aikana sivuttiin usein. Eettisyyteen liittyvät asiat, kuten vaitiolovelvollisuus, monninaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, tasapuolisesti toimiminen ja lupauksista kiinnipitäminen olivat sekä alku- että loppuarviossa hyvällä tasolla.

Vertaisuuden ja vertaisohjaajuuden kautta on pilottiryhmässä ollut mahdollista lisäksi vaikuttaa osallistuvien nuorten psyykkiseen hyvinvointiin ryhmässä esille otettujen aiheiden, niistä syntyneiden keskustelujen, pohdinnan ja vertaisuuden kautta. Tämä on vaikuttanut nuorten toimintakyvyn paranemiseen, jolloin toimintakykyyn tiiviisti liittyvä itsetunto, omanarvon-, pystyvyyden- sekä osaamisen tunne ovat voineet vahvistua.

Kokonaisuutena arvioiden kokemukset pilotista olivat erittäin positiivisia. Nuoret saivat uutta potkua oman tulevaisuutensa rakentamiseen ja toimijana saimme arvokkaita kokemuksia mallin mahdollista jatkokehitystä ajatellen. 

Pilotin toteutti Setlementtiliiton tuella Harjulan Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkku & Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea –projekti. Päätavoitteena oli tarjota työelämän ulkopuolella oleville nuorille perustietoa ohjaustyöstä sekä työkaluja työelämä- ja opintovalmiuksien tukemiseksi. Pilotti alkoi neljällä asiantuntijavetoisella teematyöpajalla, jonka jälkeen osallistujat toteuttivat toisilleen tuetusti ryhmäkertoja itselleen tärkeistä aiheista.

Koosteen toimitti
Erno Hokkanen