Päättyneet hankkeet

Moni – Monipuolinen osaaminen näkyviin innolla (OKM 2021-2023)

Razom – Yhdessä – Together (ESR 1.10.2022-30.11.2023)

ASKELMAT – Askel askeleelta osallisuuspolku Päijät-Hämeessä (ESR 1.5.2021-31.3.2023)

ASKEL- oma polku työelämään (OPH 15.8.2020-31.12.2022)

OPI ja OSAA – osaamisperusteisuutta opiskelijalle ja kansalaisopistolle (OPH 2021-2022)

Työmatka – vahvistuneella osaamisella kohti työelämää (OPH 2021-2022)

Tekstiilit kiertoon (Päijät-Hämeen liitto 1.5.2021-31.5.2022)

OmaKamu -hanke (STEA hankeavustus 2019-2021, toiminta jatkuu vuodesta 2022 alkaen STEAn AK-avustuksella)

Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea (STEA 2019-2021)

Osallisuuskortteli – Työvaltainen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt tulevaisuuden soteosaajien työelämään siirtymisen edistäjinä (ESR 2019-2021)

Digiverstas Lahti (OPH 1.3.2019-31.12.2020)

Jatkuva oppiminen ja osaamisperusteisuus kansalaisopistossa  (OPH 1.9.2020-28.2.2021)

Mun elämä – yksilö- ja ryhmänohjausta työikäisille maahanmuuttajille

1.4.2019-31.3.2020, Opetushallitus, opintoseteliavustus maahanmuuttajien kielitaidon sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen

Toiminta oli tarkoitettu 18-64-vuotiaille työttömille tai työelämän ulkopuolella oleville maahanmuuttajille. Kohderyhmänä olivat maahanmuuttajat, joiden kotoutumisaika on päättynyt / päättymässä tai kotoutumiskoulutus on keskeytynyt. Tavoitteena oli kirkastaa omia tavoitteita ja parantaa valmiuksia, jotta polku omien tavoitteiden saavuttamiseksi löytyisi.

Verkkojulkaisu (pdf)

Minun Suomeni -opintoryhmät

Opetushallituksen nuorisotakuun opintoseteli maahanmuuttajanuorten koulutukseen,
myönnetty ja toteutettu vuosina 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Hanke oli tarkoitettu 17–29-vuotiaille maahanmuuttajanuorille, jotka eivät ole kokopäiväisessä työssä tai opiskelemassa ja haluavat vahvistaa kielitaitoaan ja opiskelu- tai työelämävalmiuksiaan. Ryhmätapaamiset olivat pääasiassa toiminnallisia ja opetusta oli yhteensä 22–25 tuntia viikossa. Kielitaidon suositeltava lähtötaso oli A2.

Opintojen henkilökohtaistamisprosessin kehittäminen arkipäivän tilanteita hyödyntäen

1.9.2018-31.3.2019, valtionavustus kotoutumisen edistämiseen, Opetushallitus

Hanke kehitti maahanmuuttajien oppimis- ja ohjausprosesseja sekä toimintamalleja erityisesti Harjulan kansalaisopiston luku- ja kirjoitustaidon koulutuksissa sekä Minun Suomeni -opintoryhmissä. Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille tukea oppimiseen henkilökohtaistamalla opintoja eri tilanteisiin sopivimmiksi ja joustavimmiksi hyödyntäen jokapäiväisiä arjen tilanteita. Tavoitteena oli myös kuvata ja julkaista näitä prosesseja sekä hyviä käytäntöjä luomalla niistä toimintamalli, jota myös muiden toimijoiden on mahdollista hyödyntää. Tuloksia esiteltiin myös
webinaarissa.

Hankkeen raportti

Erityisryhmät mukaan kansalaisopistojen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan –
kehittämishanke

1.4.2018 – 29.2.2019, Opetushallitus

Hankkeessa selvitetiin kolmen kohderyhmän eli kotiin vetäytyneiden, työttömien ja maahanmuuttajien virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan kohdistuvia kiinnostuksia ja toiveita. Selvitykset tehtiin Harjulan kansalaisopiston, Jyvälän kansalaisopiston ja Äänekosken kansalaisopiston yhteistyönä. Harjulan kansalaisopisto tuotti selvityksen kotiin vetäytyneiden, Jyvälän kansalaisopisto maahanmuuttajien ja Äänekosken kansalaisopisto työttömien osalta. Harjulan kansalaisopisto vastasi hankkeen kokonaisuudesta ja syksyllä 2018 tapahtuvasta Harjulan, Jyvälän ja Äänekosken kansalaisopistojen henkilöstön ja opettajien virtuaaliluokan käyttökoulutuksesta, kohderyhmien kanssa tapahtuvasta koulutuksen ja toiminnan yhteissuunnittelusta, pedagogisista ratkaisuista sekä hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Verkkojulkaisu on saatavilla Harjulan, Jyvälän ja Äänekosken kansalaisopistojen nettisivuilla hankkeen päätyttyä.

Raportti: Millaiseen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan kotiin vetäytyneet haluaisivat osallistua?

Raportti: Millaisista verkko-opetuksen ja muun virtuaalisen toiminnan sisällöistä maahanmuuttajat hyötyvät eniten?

Raportti: Millaiseen virtuaaliseen koulutukseen ja toimintaan työttömät haluaisivat osallistua?

Olopiste

1.9.2015 -31.8.2018, ESR
Osatoteuttajina Lahden ammattikorkeakoulu ja Kaupunkikylä (Sylviakotiyhdistys).

Olopiste – kynnyksetön työtoiminta -hanke tarjosi kynnyksetöntä työllistymistä edistävää toimintaa työikäisille, pitkään työttömänä olleille henkilöille. Tavoitteena oli tarjotun tuen ja toiminnan kautta vahvistaa osallistujien toimintakykyä, henkistä jaksamista, motivaatiota ja työelämävalmiuksia. Osallistujille tarjottiin ryhmätilaisuuksia eri teemoista, työpaikkavierailuja, ennakoivia terveystapaamisia, virkistäytymisretkiä ja jatkopolkumahdollisuuksien kartoittamista. Näiden palvelujen lisäksi osallistujien käytössä oli olohuone, jossa on tarjolla tietoa ja tukea, keskustelukumppaneita, tietokone ja tulostin asiakaskäytössä.

Hankkeen aikana asiakkaissa havaittiin motivoitumista oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä, sosiaalisten suhteiden ja verkostojen syntymistä, itsetuntemuksen lisääntymistä, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisesta sekä työ- ja toimintakyvyn yleistä kohentumista ja työ- ja opiskeluhauissa aktivoitumista. Toimintaan osallistuminen toi monelle kaivattua tukea myös päihteettömyyden ylläpitoon sekä mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämiseen.

Yli puolet hankkeen asiakkaista siirtyi osallistumisensa jälkeen jatkopolullaan eteenpäin – esimerkiksi työhön, työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai opiskelemaan. Asiakkaat kokivat hankkeeseen osallistumisen hyödylliseksi ja kynnyksen tulla mukaan toimintaan erittäin matalaksi.

Olopiste – Kynnyksetön työtoiminta -hankkeen rahoitti  ovat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto, Lahden kaupunki, Harjulan Setlementti ry, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Sylvia-koti yhdistys ry Kaupunkikylä, jotka kaikki yhdessä haluavat saada aikaan muutosta, jakaa osaamistaan yhteiseen toimintaan ja löytää uusia yhteistyön muotoja. Yhtenä osatavoitteena oli myös luoda uusi autenttinen oppimisympäristö sosiaalialan opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa työskentelevät tämän asiakaspiirin kanssa.

Olopiste-hankkeen tulokset 31.8.2018

Olopisteestä muualla

LamkPro -verkkolehden artikkeli mahdollisuuksista ja haasteista autenttisen oppimisympäristön kehittämistyössä.

Polttopiste – Luovuutta ja kokeilevuutta autenttisessa oppimisympäristössä.

Sosionomiopiskelijan autenttinen oppimisympäristö Olopiste – kynnyksetön työtoiminta –hankkeessa.

Lahden Tiedepäivän esitys 2017

Uusi Lahti-lehden artikkeli

Olopiste 2017 Eapril Conference presentation

Kasvualustana Etelä-Suomi – onnistumisia rakennerahastojen ohjelmakaudelta 2014–2020. Olopiste sivulla 10.

Loppuseminaari 16.5.2018 – hankkeen tähänastiset tulokset

Loppuseminaari 16.5.2018 – Sakari Kainulainen Osallisuus ja hyvinvointi

Loppuseminaari 16.5.2018 – hankkeen tuotokset

Minun Tulevaisuuteni

1.12.2014-31.12.2016, ESR, Hämeen ELY-keskus, kumppani DILA Lahti

Projekti tähtäsi maahanmuuttajataustaisten, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 17-30 –
vuotiaiden, tulevaisuutensa työidentiteetin löytämiseen tarjoamalla räätälöidysti
monimuotoista, tarpeeseen perustuvaa ja kohderyhmän edustajien kanssa yhdessä
suunniteltua tuki- ja valmennustoimintaa.

Loppujulkaisu 2016

Harjulan Osuuskuntamallin kehittäminen

1.5.-31.12.2014, EAKR, Päijät-Hämeen liitto

Projektissa mallinnettiin uudenlainen osuuskuntatyyppi, jossa yhdistyy sosiaalisen ja
yhteiskunnallisen yrityksen periaatteita kombinaatioon palveluosuuskunnasta, sisältäen
elementtejä myös työ- ja laskutusosuuskunnasta sekä jäsenten omista toimintayksiköistä.

Harjulan Osuuskuntamalli

Mahdollisuudet käyttöön!

1.5.-31.12.2014, ESR, Hämeen ELY-keskus

Projektin tavoitteena oli, että Lahden ja naapurikuntien alueella toimivien,
pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen teemojen kanssa työskentelevien organisaatioiden,
erityisesti kolmannen sektorin, toiminta tulee paremmin tutuksi ko. verkoston toimijoiden
keskuudessa, löydetään yhteisiä kehittämistarpeita, saavutetaan synergiaetuja pitkällä
tähtäimellä keskinäisestä vahvemmasta verkottumisesta esimerkiksi julkisissa
hankintakilpailuissa, vältetään pitkällä ajanjaksolla päällekkäisyyksiä ja paikataan
palveluaukkoja, vahvistetaan verkostotyö- ja kehittämistyöosaamista ja saavutetaan
tulevaisuudessa enemmän vaikuttavuutta.

Työpajamuistiot

Työpalvelun yhteistyöverkoston toimintamallin ja toiminnan kehittämishanke

1.12.2013-31.3.2014, Maakunnan kehittämisraha, Päijät-Hämeen liitto

Hankkeen tavoitteena oli suunnitella laajempi kehittämishanke toimintamalliksi, jolla
ehkäistään nuorison, työttömien ja erityisryhmien syrjäytymistä.

Valopilkku -projekti

2010-2014, RAY

Valopilkun toiminta käynnistyi vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistyksen projektina.
1.1.2015 lähtien toiminta on vakiintunut valtakunnalliseksi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus STEAn (ent. RAY) tuella.

www.valopilkkuja.fi

Teknologiasta turvaa muistisairaan asumiseen

1.4.-31.12.2013, Maakunnan kehittämisraha, Päijät-Hämeen liitto

 

Hankkeita, joissa Harjula on ollut osatoteuttajana:

Digi-Kaviot -hanke

Osaava-ohjelma, 29.2.2016-2.6.2017, Opetus- ja kulttuuriministeriö, hallinnoija DILA Lahti

Digitaalisen, kannustavan, virikkeellisen ja tukevan oppimisympäristön kehittäminen –hankkeessa on Dilan ja Harjulan lisäksi mukana Lahden kansanopisto ja Perheniemen evankelinen opisto. Harjula on ollut mukana tässä hankekonsortiossa vuodesta 2011.

Yhdessä mukana

2013-2016, RAY, hallinnoija Setlementtiliitto

Harjulan osaprojektin päätavoitteena oli kehittää vertaistuen koulutusta ja vertaistoimintaa
yli 60 -vuotiaille. Lisätietoja tästä.

Soulbus – Building Social Capital by Improving Multicultural Competence in Higher Education and Labour Market

2013-2015, European Commission’s Lifelong Learning Programme, hallinnoija Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Harjula toimi hankkeessa LAMK:n lahtelaisena työelämän edustajana ja
kehittämiskumppanina monikulttuuristen opiskelijoiden työharjoittelun ja työpaikalla
tapahtuvan työpaikkaohjauksen osalta sekä siihen liittyvän sähköisen ohjaus- ja
mentorointijärjestelmän testaajana ja pilottikäyttäjänä. Lisätietoja tästä.