OloLab – teoriaa ja käytäntöä

Täällä pääset kurkistamaan hankkeen arkeen. Tavoitteellinen muutostyö on Olopistettä yhdistävä työote.

Kerran kuukaudessa valmentajat ja LAB-ammattikorkeakoulun asiantuntijat avaavat eri näkökulmia työhön. Teemme näkyväksi teorioita työn taustalla, havaintoja ja esimerkkejä käytännön työstä. Toivomme herättävämme ajatuksia ja keskustelua! 

Ei riitä, että työntekijä kohtaa asiakkaan, vaan asiakkaan tarvitsee myös itse kohdata itsensä

Olopisteen toimintaa ohjaa holistinen ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään psyykkisenä, fyysisenä, sosiaalisena ja kognitiivisena kokonaisuutena. Holistisen ihmiskäsityksen pohjalta Olopisteelle on rakennettu holistinen työote. Oleellista työotteessa on, että myös asiakkaalle syntyy tieto ja kokemus siitä, että hän on holistinen kokonaisuus.

Yksi tapa jäsentää holistisuutta asiakkaan kanssa on elämän tilanteen selvittämisen ympyrä eli ESY, jonka avulla pystyy jäsentämään omaa elämäntilannetta. Esy:ssä käydä läpi kymmenen elämän osa-aluetta: ihmissuhteet, sosiaaliset tilanteet, terveys ja elinvoima, arjen sujuvuus, asuminen, toimeentulo ja rahankäyttö, asiointi ja asioiden hoitaminen, opiskelu/työ/yrittäjyys, harrastukset ja kiinnostuksen kohteet sekä tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet.

Esy auttaa työntekijää hahmottamaan asiakkaan elämää asiakkaan kokemusmaailmasta käsin. Se myöskin herättää asiakkaan omaa sisäistä ajattelua ja ymmärrystä omasta elämästä. Esimerkiksi työttömäksi jäädessä tai sairastuessa, elämä keskittyy helposti pelkästään tämän osa-alueen ympärille. Esyn avulla pystymme tarkastelemaan elämää isompana kokonaisuutena. Vastoinkäymisistä huolimatta elämässä on muitakin osa-alueita, joiden kautta tuoda elämään mielekästä sisältöä.

Holistisuus on väline, jonka avulla asiakkaan on mahdollista kehittää itsetuntemustaan ja pyrkiä tuetusti kohti muutosta. Muutos alkaa tietoisuustaitojen ja itsetuntemuksen kehittymisestä. Kun tietoisuus omasta elämästä ja syy-seuraus-suhteista lisääntyy, on helpompi nähdä muutoksen tarve. Asiakas on oman elämänsä asiantuntija. Muutos voi tapahtua millä tahansa elämän osa-alueella ja olla juuri sen kokoinen, kun sillä hetkellä on mahdollista.

Holistisuus näkyy myös Olopisteessä erilaisina toimintaympäristöinä ja mahdollisuuksina kohdata ja kehittää eri osa-alueita. Monipuolisissa toimintaympäristöissä, yhteisötilassa, ryhmissä, yksilötyössä, ulkona sisällä ja liikkuen, voi harjoitella sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutustaitoja. Voi liikkua ja pohtia omaa hyvinvointia – miettiä unen, ruuan, liikunnan ja mielen hyvinvoinnin isompaa kokonaisuutta. On mahdollisuus tarkastella itseään oppijana ja kognitiivisena olentona.

Tarkoituksen on lisätä asiakkaan kyvykkyyden kokemusta. Holistisen työotteen avulla synnytetään ja tuetaan asiakkaan kokemusta siitä, että hän osaa ja saa aikaan asioita. Autetaan näkemään, että haasteet tai onnistumiset yhdellä elämän osa-alueella ovat yhteydessä muihin osa-alueisiin. Muutos näkyy kokemuksena elämänlaadun kohenemisesta ja paremman elämän elämisenä, jolloin tyytyväisyys omaa elämää kohtaan kasvaa.

Outi Jokinen, valmentaja
Olopiste – aktiivisuudella tasapainoista arkea

ESY-työkaluun voit tutustua tästä tarkemmin

Kommentit ja kysymykset ovat tervetulleita, osallistu keskusteluun!

Ilmestyy maaliskuun viimeisellä viikolla

Ilmestyy huhtikuun viimeisellä viikolla

Ilmestyy toukokuun viimeisellä viikolla