Harjulan päiväkodit ovat osa setlementtipäiväkotien perhettä. Setlementtipäiväkodit sijaitsevat neljällä paikkakunnalla: Lahdessa, Savonlinnassa, Tampereella ja Turussa.

Mottomme on ”LÄHELLÄ PIENTÄ IHMISTÄ”

Se tarkoittaa että:

Meillä lapsi on keskiössä. Teemme asiat lasten ehdoilla.

Meillä lapsen on hyvä olla, oppia ja harjoitella.

Uskallamme tehdä työtä sydämellä. Olemme läsnä.

Meillä toteutuu tasa-arvoinen ja kunnioittava kohtaaminen kaikissa tilanteissa. Huomioimme ja kohtaamme jokaisen yksilönä.

Meillä on hyvä henki ja avoin ilmapiiri.

 

ARVOMME

Turvallisuus
Ammattitaito
Lapsen arvon ja oikeuksien tunnustaminen
Lapsen osallisuus
Yhteisöllisyys
Kuulluksi tuleminen

 

LUPAAMME

TURVALLINEN ARKI JA VUOROVAIKUTUSILMAPIIRI
Setlementtipäiväkodeissa me aikuiset olemme läsnä lapsille, toisillemme ja asiakasperheillemme. Vaalimme työrauhaa ja keskitymme työhömme. Meillä on kiireetön,
kodinomainen ilmapiiri ja pienet yksiköt.
Kohtaamme jokaisen lapsen, huoltajat ja työkaverimme arvostavasti ja hyväksyvästi.
Kohtelemme lapsia tasa-arvoisesti. Huomioimme jokaisen lapsen joka päivä.
Toimintamme on pedagogisesti suunniteltua ja tukee lapsen kehitystä. 
Meillä luotetaan ihmiseen. Työntekijöillä ja tiimeillä on vastuuta ja päätäntävaltaa, ja
yhdessä sovittuihin asioihin sitoudutaan. Tavoitteellisuus näkyy toiminnassamme joka
päivä.
Turvallisuus syntyy mm. siitä, että pidämme kiinni etukäteen ja yhdessä sovituista
asioista niin arjen rutiineissa kuin erityistilanteissakin. Tutut rutiinit rakentavat turvallisuutta, suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta.
Meillä lapsi tulee päiväkodin yhteiseksi lapseksi. Syliin pääsee joka päivä!

LAPSEN OSALLISUUS
Kasvatusajattelumme ydin on luoda lapselle aito mahdollisuus kuulluksi tulemiselle.
Osallisuuden kokemukseen kuuluu tunne, että juuri minä olen arvokas ja kuulun
johonkin, juuri minua kuunnellaan. Me kohtaamme lapsen arvostavasti. Kuulluksi tuleminen joka päivä on lapsen oikeus.
Samalla tavoin kuin annamme lapselle joka päivä mahdollisuuden ilmaista toiveitaan
ja tarpeitaan, on aina lupa olla myös hiljaa tai vain kuunnella muita. Osallisuuden
kokemus rakentuu jokaisella eri tavoin. Tärkeintä on antaa tilaa ja olla läsnä. Tuemme
lapsen yksilöllistä identiteettiä ja kasvua.
Työotteemme on sensitiivinen.
Tehtävämme on tukea lasta, kun hän opettelee ilmaisemaan itseään. Myönteiset
tunnekokemukset ja vuorovaikutussuhteet sekä kokemus yhteisöön kuulumisesta
ovat lapsen osallisuuden kannalta keskeisiä.
Annamme tilaa lasten ihmettelylle. Pohdimme heidän kanssaan heitä askarruttavia
elämänkysymyksiä, aina ikäryhmä huomioon ottaen.
Vahvistamme lasten osallisuutta lapsiryhmän sisällä, keskinäisissä leikeissä ja vuorovaikutuksessa. Tuemme aktiivisesti ja suunnitelmallisesti vuorovaikutustaitojen,
kielellisen tietoisuuden sekä leikkitaitojen kehitystä. Me aikuiset opetamme esimerkillämme lapsille vuorovaikutusta, näytämme mallia.
Pedagogisen toiminnan suunnittelussa jätämme myös väljyyttä vastata lasten hetkessä
syntyviin ideoihin ja toiveisiin. Huomioimme lapsen tarpeet ja omat mielenkiinnon
kohteet. Tartumme herkästi ja itsekin innostuen lapsen ideoihin ja kysymyksiin. 
Meille on tärkeää saada lapset suunnittelemaan toimintaa arjessa ja osallistumaan
oman oppimisensa arviointiin. Lapsi on mukana häntä koskevassa päätöksenteossa.
Meillä saa leikkiä! Myös leikkirauha on jokaisen lapsen oikeus.

KASVATUSYHTEISTYÖ
Vanhemmat ovat aidosti alusta asti mukana vaikuttamassa siihen, millaiseksi heidän
lapsensa päivä meillä muodostuu. Kuuntelemme tarkasti vanhempien ajatuksia lapsen
tärkeimmistä asioista ja käymme arvokeskusteluja. Vanhemmat osallistuvat toimintakauden suunnitteluun.
Kasvatusyhteistyömme perustuu luottamuksen rakentamiselle sekä tasa-arvoiselle
vuorovaikutukselle ja keskinäiselle kunnioitukselle. Kohtaamme aina koko perheen.
Tuemme perheitä avoimella ja luottamuksellisella yhteistyöllä. Keskustelemme säännöllisesti huoltajien kanssa, ja pysähdymme kuuntelemaan heitä. Havainnoimme
lapsen kehitystä ja keskustelemme huoltajien kanssa lapsen kasvun tavoitteista.
Kohtaamme asiakasperheemme aidosti ja yksilöllisesti. Huomioimme ja arvostamme
kunkin perheen katsomusta ja arvoja.
Palvelemme asiakkaamme samoin kuin puhumme toisillemme, niin lapsille kuin aikuisillekin, kohteliaasti ja arvostaen.

SUUNNITELMALLINEN JA ARVOIHIN PERUSTUVA TYÖOTE
Arvomme ovat läsnä arjessamme joka päivä. Ne myös näkyvät toiminnassamme.
Perinteikkäänä toimijana meillä on pitkä kokemus ihmisten kesken tehtävästä työstä,
vahva historiallinen perusta sekä arvopohja, jolle rakennamme. Sitoudumme joka
päivä työssämme setlementtiarvoihin. Meillä tärkeintä on luovuttamaton ihmisarvo.
Uskallamme tehdä työtä koko sydämellämme.
Toimintaamme kannattelee luottamus ihmiseen.
Pidämme kiinni perusarvoistamme ja perinteestämme, mutta olemme samalla innovatiivisia ja ajassa kiinni. Pystymme hyödyntämään setlementin tarjoamaa kokonaisuutta ja yhteistyötä eri toimintamuotojen kesken. Myös se tekee meistä erityisen.
Työssämme näkyy suunnitelmallisuus. Työyhteisömme kannustaa ja motivoi työntekijöitä kehittämään ammatillista osaamistaan ja yhteistyötä. Meillä on aidosti sitoutunut henkilökunta.
Setlementtipäiväkotien työyhteisöt ovat kuuntelevia. Kaikenlaisista asioista voidaan
puhua. Myös murheista pitää voida kertoa avoimesti. Työyhteisöissämme on avoin
keskustelukulttuuri.
Vertailussa alalla toimivien kanssa nousee vahvuudeksemme verraten pitkät työsuhteet. Lapset hyötyvät pitkistä ja pysyvistä aikuissuhteista ja niiden tärkeys tulee ilmi
sekä henkikökuntamme että asiakasperheittemme tarinoissa.
Luotamme ihmisen ja yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti ongelmia. Uskomme, että
jokainen ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija ja tärkein voimavara.
Meillä viihdytään!